Odbornost

vzdělání

 • SPŠ Příbram, obor Stavební geologie
 • PřF MU v Brně, geologie, specializace Hydrogeologie
 • VŠB-TU Ostrava, hornicko-geologická fakulta, specializace Důlní měřictví
 • VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, specializace Geotechnika
 • VUT v Brně, stavební fakulta, specializace Konstrukce a dopravní stavby

oprávnění

 • autorizovaný inženýr v oboru geotechnika č.0012237
 • autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ve spolupráci
 • osvědčení k výkonu funkce báňský projektant pro hornickou činnost a pro činnost prováděnou hornickým způsobem s č. j. 07704/2012
 • osvědčení k výkonu funkce závodní pro hornickou činnost a pro činnost prováděnou hornickým způsobem s č.j. 23286/2017
 • oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti v rozsahu ustanovení § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), i) a § 3 písm. a), c), d), e), f), h), i) s č.j. 11797/2015
 • odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce – v oboru inženýrská geologie poř. č. 2523/2021
 • úředně oprávněný zeměměřický inženýr – ve spolupráci
 • odborná způsobilost k provádění prací ve výškách ev.č. ALP/21/2010
 • osvědčení o odborné způsobilosti SŽDC K-05/2 ev.č. 437/2017 - CPS
 • koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – ve spolupráci